Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : Zey Tasarım

Eyüp Sultan Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No: 36/A

Sancaktepe İstanbul

Biz, Zey Tasarım olarak; müşterilerimize, personelimize, internet sitemizi ziyaret eden şahıslara ait kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz.

Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Zey Tasarım   ile paylaştığınız kişisel veriler,   KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz;

i)       Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

ii)      İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii)     Doğru ve güncel olarak,

iv)     Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Zey Tasarım   olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz:

– Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirketimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,

– Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

– Müşterilerimizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek,

– Reklam, doğrudan pazarlama, kişiye özel tanıtım, promosyon, anket yapmak,

– Sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek,

– Uygun teklif sunabilmek için analiz yapmak ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek ve bu amaçlarla anketler yapmak,

– Müşterilerimize eğitimler sunmak,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yurt içine veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve avukatlık faaliyeti amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Zey Tasarım adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, muhtelif sözleşmeler, iş başvurusu formları, internet sitesinde yer alan iletişim formları, dilekçeler, görüşmeler, kartvizitler, vekaletnameler, yetki belgeleri, Zey Tasarım ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

– KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

– KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, Eyüp Sultan Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:36/A
 Sancaktepe- İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya bilgi@desenlikeceler.com.tr   elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gereklidir.

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

    Çerez Uyarısı

    Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

    Bu siteyi kullanarak,kullanım koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

    Detaylı bilgiye  Çerez (Cookies) Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.